ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4

เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4 หรือ เงินได้ประเภทที่ 4 เป็นเงินที่อยู่ในรูปแบบผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น หุ้น ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินที่ได้จากการค้าคริปโทเคอร์เรนซี เงินได้ประเภทนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนและปรับเปลี่นกฏบ่อยตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผู้ที่สนใจควรศึกษาจากประมวลรัษฎากรโดยตรงเพื่ออัปเดทข้อมูลใหม่อยู่เสมอ
ดอกเบี้ย ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน มีดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน เงินที่เป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายตราสาร ดอกเบี้ยที่ได้จากการปล่อยเงินกู้ ดอกเบี้ยจากธนาคาร ดอกเบี้ยที่ได้เหล่านี้จะต้องถูกนำไปคำนวณภาษีทั้งหมด แต่ก็มีข้อยกเว้น ถ้าเงินนั้นเป็นดอกเบี้ยที่ได้จากการร่วมลงทุนในธุรกิจที่รัฐบาลมีส่วนร่วม เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากจาก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากเงินในธนาคารที่เป็นสมาชิกร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยที่ดอกเบี้ยที่ได้นั้นจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับผู้มีอายุเกิน 55 ปี แต่ถ้าเกินจะต้องนำจำนวนเงินนั้นไปคิดภาษีตั้งแต่บาทแรกเลย
เงินปันผล เป็นเงินที่ได้จากการลงทุนในห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท แน่นอนว่าถ้าเป็นเงินปันผลที่ได้จากธุรกิจที่รัฐบาลมีส่วนร่วม จะได้สิทธิยกเว้นภาษีส่วนนั้น เช่น กองทุน RMF และ LTF ปกติแล้วเงินปันผลจะถูกหักภาษีก่อนจะจ่ายให้ผู้ลงทุน แต่ผู้ลงทุนก็สามารถเลือกมาจ่ายภาษีเองก็ได้ โดยใช้เกณฑ์ของเครดิตภาษีเงินปันผลเพื่อลดการจ่ายภาษีซ้ำซ้อน

by

Leave a Reply