ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่บุคคลธรรมดาจะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งบุลคลธรรมกาประกอบด้วย คนไทย ทารก คนปกติ นักบวช คนพิการ คนตาย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และ ยังรวมถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน บุคคลที่รวมตัวกันค้าขาย กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ชาวต่างชาติที่ค้าขายในไทย
ตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทษไทยเป็นแบบขั้นบันได ซึ่งมีจุดเด่นในการเสียภาษีตามรายได้ของตน คนที่มีรายได้มากจะเสียภาษีมากส่วนคนที่มีรายได้น้อยจะเสียน้อย โดยจะคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายตาม “เงินได้พึงประเมิน”
เงินได้พึงประเมิน ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินเท่านั้น แต่หมายถึงทุกอย่างที่ได้แล้วจะรวยขึ้น เช่น เงินเดือน เงินมรดก เงินปันผล สวัสดีการจากนายจ้าง ที่รวมถึง อาหาร ที่อยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกเรียกว่า เงินได้พึงประเมิน ทั้งนั้น ซึ่ง เงินได้พึงประเมิน จะถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ในแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดที่ต่างกันไป บางประเภทเสียมาก บางประเภทก็ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเป็นภาษีที่คนที่มีรายได้ทุกคนต้องจ่ายให้รัฐตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ มีคนจำนวนมากที่ไม่ทราบเรื่องนี้ บางคนเข้าใจผิดว่ามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่ต้องทำเรื่องภาษี แต่ความจริงแล้วทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยขนาดใหนจะต้องไปทำเรื่องภาษีทั้งนั้น อย่างน้อยก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องชำระภาษีอย่างถูกต้องกามกฎหมาย

by

Leave a Reply