ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

อย่างที่ทราบกันว่า ภาษีถือเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด จนรวมไปถึงบุคคลที่มาอาศัยอยู่ หรือทำธุรกิจในประเทศไทย ตามประมวลรัษฎากรนั้นแบ่งประเภทของผู้เสียภาษีออกเป็น 2 ประเภทคือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
1. บุคคลธรรมดา หมายถึงคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตาย และรวมถึงคนที่อาศัยอยู่หรือทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะต้องมีหน้าที่เสีย “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และสำหรับบุคคลธรรมดายังบางแยกย่อยออกไปอีก
1.1 ทารก คนปกติ นักบวช คนพิการ คนตาย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตรงนี้ จะเห็นว่านับรวมคนตายด้วย เพราะว่า บางคนถึงแม้จะตายไปแล้วแต่ทรัพย์สินยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ เช่น หุ้น และ เงินปันผล เงินได้ส่วนนี้จะต้องนำไปเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถชำระภาษีเองได้ จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีสิทธิ์ทำหน้าที่เสียภาษีแทน
1.1.1 กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง จะเห็นว่าในกรณี 1.1 จะนับรวมคนตาย ดังนั้น กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง จึงถูกนับรวมเป็น บุคคลธรรมดา เพราะมูลค่ามรดกยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่
1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน หรือ บุคคลที่รวมตัวกันค้าขาย เพราะตามประมวลรัษฎากร ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคล ดังนั้นกรณีนี้จึงเป็นบุคคลธรรมดา
1.3 บุคคลที่มีรายได้นอกประเทศ ก็จัดว่าเป็น บุคคลธรรมดาเช่นกัน แต่สำหรับกรณีนี้จะต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเสียภาษีซ้ำซ้อน ที่ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เสียภาษี
2. นิติบุคคล หรือ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย จะต้องเสียภาษีการค้าที่เรียกว่า “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”

by

Leave a Reply