January 2017

ภาษีเป็นเรื่องสำคัญ และใกล้ตัวมากกว่าที่หลายคนคิด มนุษย์ตั้งแต่คลอดออกมาแล้วได้รับรองให้เป็นประชาชนของไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีแล้ว เรื่องภาษีหลายคนมองข้ามและในระบบการศึกษาก็ยังไม่ค่อยปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่โตมาจึงไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับภาษี บางคนก็เสียภาษีแบบผิด ๆ บางคนก็ไม่เคยเสียเลย ทำให้ในแต่ละปีประเทศไทยเสียรายได้ด้านภาษีจำนวนมาก ระดับหลายหมื่นล้านบาท ทั้งที่ควรนำไปพัฒนาประเทศ ภาษีถือเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนและยังรวมไปถึงบุคคลที่มาอาศัยอยู่ หรือทำธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย ทุกคนต้องเสียภาษี ถ้าบุคคลนั้นยังทำหน้าที่เสียภาษีด้วยตนเองไม่ได้ ก็ต้องให้ผู้อื่นทำให้ เพราะภาษีเป็นแหล่งเงินได้ที่สำคัญของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนราชการ ถนน โรงพยาบาล โรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณะต่าง ๆ ล้วนมาจากภาษีทั้งนั้น ซึ่งประเทศไทยมีข้อกฎหมายที่บังคับใช้ด้านภาษีคือ “ประมวลรัษฎากร” ประมวลรัษฎากร ถือเป็นข้อบังคับที่มีบทลงโทษด้านการเงินค่อนข้างรุนแรง บางคนไม่เสียภาษี ตั้งใจเลี่ยงภาษี หรือ ขาดความเข้าใจจนชำระภาษีไม่ถูกต้อง จะถือว่าทำผิดกฎหมายหมด ถ้าสรรพากรณ์ตรวจพบจะต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาล เชื่อหรือไม่เคยมีกรณีขายที่ดินในเขตเมืองแล้วต้องจ่ายภาษีที่ดินแพงกว่าราคาที่ดินก็เคยเกิดขึ้นแล้ว ฉะนั้นควรจะศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีให้ดี อย่างน้อยก็ควรเข้าใจเรื่อง “ภาษีเงินได้บุคคล” เพราะภาษีที่หลายคนเกลียดอาจจะไม่ได้เลวร้ายเสมอไป ซึ่งมีทั้งค่าลดหย่อน การยกเว้นภาษี การคืนภาษี และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งท้ายที่สุด ภาษีก็กลับมาหาประชาชนในรูปแบบสวัสดีการอยู่ดี

by

เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 4 หรือ เงินได้ประเภทที่ 4 เป็นเงินที่อยู่ในรูปแบบผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น หุ้น ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินที่ได้จากการค้าคริปโทเคอร์เรนซี เงินได้ประเภทนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนและปรับเปลี่นกฏบ่อยตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผู้ที่สนใจควรศึกษาจากประมวลรัษฎากรโดยตรงเพื่ออัปเดทข้อมูลใหม่อยู่เสมอ ดอกเบี้ย ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน มีดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน เงินที่เป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายตราสาร ดอกเบี้ยที่ได้จากการปล่อยเงินกู้ ดอกเบี้ยจากธนาคาร ดอกเบี้ยที่ได้เหล่านี้จะต้องถูกนำไปคำนวณภาษีทั้งหมด แต่ก็มีข้อยกเว้น ถ้าเงินนั้นเป็นดอกเบี้ยที่ได้จากการร่วมลงทุนในธุรกิจที่รัฐบาลมีส่วนร่วม เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากจาก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากเงินในธนาคารที่เป็นสมาชิกร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยที่ดอกเบี้ยที่ได้นั้นจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับผู้มีอายุเกิน 55 ปี แต่ถ้าเกินจะต้องนำจำนวนเงินนั้นไปคิดภาษีตั้งแต่บาทแรกเลย เงินปันผล เป็นเงินที่ได้จากการลงทุนในห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท แน่นอนว่าถ้าเป็นเงินปันผลที่ได้จากธุรกิจที่รัฐบาลมีส่วนร่วม จะได้สิทธิยกเว้นภาษีส่วนนั้น เช่น กองทุน RMF และ LTF ปกติแล้วเงินปันผลจะถูกหักภาษีก่อนจะจ่ายให้ผู้ลงทุน แต่ผู้ลงทุนก็สามารถเลือกมาจ่ายภาษีเองก็ได้ […]

by