2019

อย่างที่ทราบกันว่า ภาษีถือเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด จนรวมไปถึงบุคคลที่มาอาศัยอยู่ หรือทำธุรกิจในประเทศไทย ตามประมวลรัษฎากรนั้นแบ่งประเภทของผู้เสียภาษีออกเป็น 2 ประเภทคือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล 1. บุคคลธรรมดา หมายถึงคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตาย และรวมถึงคนที่อาศัยอยู่หรือทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะต้องมีหน้าที่เสีย “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และสำหรับบุคคลธรรมดายังบางแยกย่อยออกไปอีก 1.1 ทารก คนปกติ นักบวช คนพิการ คนตาย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตรงนี้ จะเห็นว่านับรวมคนตายด้วย เพราะว่า บางคนถึงแม้จะตายไปแล้วแต่ทรัพย์สินยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ เช่น หุ้น และ เงินปันผล เงินได้ส่วนนี้จะต้องนำไปเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถชำระภาษีเองได้ จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีสิทธิ์ทำหน้าที่เสียภาษีแทน 1.1.1 กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง จะเห็นว่าในกรณี 1.1 จะนับรวมคนตาย ดังนั้น กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง จึงถูกนับรวมเป็น บุคคลธรรมดา เพราะมูลค่ามรดกยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ 1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน หรือ บุคคลที่รวมตัวกันค้าขาย เพราะตามประมวลรัษฎากร ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคล ดังนั้นกรณีนี้จึงเป็นบุคคลธรรมดา […]

by

เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 1 หรือ เงินได้ประเภทที่ 1 เป็นเงินได้ที่ได้รับจากนายจ้างเป็นประจำ ปกติแล้วอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนเป็นหลัก แต่ยังนับรวมทรัพย์สินหรือเงินได้ในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น เบี้ยเลี้ยง บำนาญ ค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานนอกกะ ค่าอาหาร ค่าที่พักที่นายจ้างออกให้ ค่าชำระหนี้ให้ โดยรวมแล้วจะกล่าวว่าเงินได้ประเภทที่ 1 คือทรัพย์สินทุกอย่างตั้งแต่เงินไปจนถึงสวัสดีการที่นายจ้างมอบให้ เงินได้ประเภทนี้มีความพิเศษคือ ไม่มีต้นทุน แต่ถ้าจะบอกว่าเงินได้ประเภทที่ 1 ถือเป็นรายได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่เสียทีเดียว เพราะคนทำงานก็ต้องลงแรงไปมากเหมือนกัน ฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมตามประมวลกฎหมายรัษฎากรจึงได้กำหนดให้หักเงินที่ได้มาออก 50% แล้วให้เป็นต้นทุน แต่ในปีภาษีนั้น ๆ จะไม่สามารถหักออกได้เกิน 100,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือถือเป็นรายได้สุทธิที่ต้องนำไปคำนวณจ่ายภาษี ตัวอย่าง เอ มีเงินได้พึงประเมินตลอดปี รวมแล้วได้ 300,000 บาท ดังนั้น ให้หักออก 50% จะได้ 300,000 x 50% = 150,000 แต่ […]